ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

   

„ИМПРЕС“ ООД, с адрес: ул.“Лазар Маринчешки“ № 22, 4004 Пловдив, ЕИК 825297930 („Импрес“) използва система за видеонаблюдение в Цехове Офсетен, Широкоформатен и Ръчна довършителна работа и експедиция („Обекти“) с цел осигуряване безопасността и сигурността на тези обекти, както и самоохрана на имуществото на Импрес намиращо се в обектите.

Обхват

Това уведомление се отнася до вас, ако по някаква причина попадате в зоната на видеонаблюдение в помещенията на Обектите.

Обработвани лични данни

Личните данни, които събираме, когато попаднете в зоната за наблюдение на даден Обект е вашето изображение. Не е задължително този вид данни да представляват защитени лични данни, защото запис може да съдържа вашия образ, но от него да не може да бъдете идентифициран, тъй като резолюцията не го позволява или понеже сте заснети в гръб и не са на лице други данни, в комбинация с които да бъдете идентифицирани.

Цел и правно основание на обработването

Импрес използва видеонаблюдението с цел осигуряване безопасност и сигурност на Обектите и самоохрана на имуществото на фирмата намиращо се там. Видеонаблюдението се използва и като средство за осъществяване на контрол на технологичните процеси.
Правното основание за извършване на видеонаблюдението е законния интерес на Организацията, включително в качеството й на Работодател. 

Съхранение на данните

Записите от видеонаблюдението се пазят в срок от 1 месец, след което се унищожават. Записите се запазват извън посочения по - горе срок в случаите, когато е нужно за целите на разследване на престъпления или нарушения, за което Импрес уведомява разследващия орган – полиция, прокуратура, Комисия за защита на личните данни и др.

Вашите права

По отношение на обработването на личните ви данни имате следните права: право на достъп, право на коригиране и изтриване, право на преносимост, право на ограничаване на обработването, право на възражение, право на жалба до Комисията за защита на личните данни и право да не бъдете обект на профилиране. Всяко от тези права може да се упражни при определени условия. 

 

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителна информация относно защитата на личните Ви данни може да се обърнете към администратора на лични данни на следния адрес за контакт: гр. Пловдив, бул. „Н.Вапцаров" № 3А, тел: 032/623-049, ел. адрес: info@impressbg.com

За контакти с Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, https://www.cpdp.bg.