Технологична модернизация в предприятието
Технологична модернизация в предприятието
13.04.2023

На 10.04.2023г. Импрес ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС №BG-RRP-3.004-0948-С01 "Технологична модернизация в предприятието".

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на Импрес ООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Планираното за закупуване високотехнологично оборудване автоматична сгъвачно-лепачна машина - 1 бр. и автоматична поточна линия за рязане на хартия и картон – 1 бр. ще допринесе за постигането на тези цели.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

 

Обща стойност на проекта: 956 252.23 лв., от които 478 126.11 лв. европейско финансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

 

- разширяване на производствения капацитет и производителността;

- Цифровизация на производствения процес;

- повишаване на ефективността на производствените процеси;

- намаляване на производствените разходи;

- оптимизиране на производствената верига на “Импрес” ООД. 

 

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------

Проект BG-RRP-3.004-0948-С01 "Технологична модернизация в предприятието", финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Импрес“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Прочетете повече
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
04.02.2021

ИМПРЕС ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0252-C01 от 20.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Прочетете повече
Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
19.11.2020


ИМПРЕС“ ООД получи от ИАНМСП своя ваучер № 000224 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0216 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии. 

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения. 

Ваучерът тип 2 група 2 за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансовa помощ е 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране.

 

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------

 Проект BG16RFOP002-2.083-0216 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИМПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Прочетете повече
Мерки срещу COVID-19
Мерки срещу COVID-19
26.03.2020

 

 

 

 

Уважаеми клиенти и доставчици,

 

Вашето здраве и това на нашите служители е приоритет за ИМПРЕС. За Ваша безопасност и за ефективна мярка срещу разпространение на вируси, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването, въведохме някои промени в начина на работа.

 

1. По-голяма част от колегите в офиса работят дистанционно от домовете си, за това моля изпращайте своите запитвания или поръчки на познатите Ви мейли или през контактната форма в сайта ни www.impressbg.com

 

2. Посещения в офиса са разрешени само след предварителна уговорка по телефон или мейл. Напомняме, че трябва да се излиза от дома или офиса само при необходимост.

 

3. При влизане в офиса ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕТЕ САНИТАРНА МАСКА. На входа има на разположение дезинфектант за ръце, който да използвате. Моля при разговор с наши служители спазвайте ДИСТАНЦИЯ ОТ 2 МЕТРА.

 

4. Считано от 23.03.2020 година не приемаме касови плащания, всички разплащания се правят по банков път.

  

Благодарим за разбирането, бъдете здрави!                                                                         

  Екипът на IMPRESS

Прочетете повече
Технологична модернизация в предприятието
Технологична модернизация в предприятието
13.04.2023
На 10.04.2023г. “Импрес” ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС №BG-RRP-3.004-0948-С01 "Технологична модернизация в предприятието".
Прочетете повече
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
04.02.2021
ИМПРЕС ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0252-C01 от 20.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Прочетете повече
Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
19.11.2020
„ИМПРЕС“ ООД получи от ИАНМСП своя ваучер № 000224 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0216 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.
Прочетете повече

Изпратете ни Вашите файлове

  • Бързо, лесно и удобно изпращане на Вашите работни
    файлове без да напускате офиса или работното си място.
  • Получавате имейл известие при успешно
    получаване на Вашите файлове при нас.
  • Вашите файлове са надеждно съхранени.

За изпращане