На 10.04.2023г. Импрес ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС №BG-RRP-3.004-0948-С01 "Технологична модернизация в предприятието".

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на Импрес ООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Планираното за закупуване високотехнологично оборудване автоматична сгъвачно-лепачна машина - 1 бр. и автоматична поточна линия за рязане на хартия и картон – 1 бр. ще допринесе за постигането на тези цели.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

 

Обща стойност на проекта: 956 252.23 лв., от които 478 126.11 лв. европейско финансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

 

- разширяване на производствения капацитет и производителността;

- Цифровизация на производствения процес;

- повишаване на ефективността на производствените процеси;

- намаляване на производствените разходи;

- оптимизиране на производствената верига на “Импрес” ООД. 

 

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------

Проект BG-RRP-3.004-0948-С01 "Технологична модернизация в предприятието", финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Импрес“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Изпратете ни Вашите файлове

  • Бързо, лесно и удобно изпращане на Вашите работни
    файлове без да напускате офиса или работното си място.
  • Получавате имейл известие при успешно
    получаване на Вашите файлове при нас.
  • Вашите файлове са надеждно съхранени.

За изпращане